Principper

Hovedprincipper for bevillinger

 

Overenskomsternes uddannelsespuljer

Pulje A: bidrag i henhold til FOAS almene overenskomst

Pulje S: bidrag i henhold til FOAS sprogcenteroverenskomst

 

Puljerne opdeles i halvårsportioner som følger ansøgningsfristerne 1. maj og 1. oktober.

Midler fra pulje A skal anvendes til uddannelse af medarbejdere inden for FOAS almene overenskomst, og midler fra pulje S skal anvendes til uddannelse af medarbejdere inden for FOAS sprogcenteroverenskomst, dog kan bestyrelsen i enighed beslutte udvikling af uddannelser på tværs af overenskomsterne.

 

Bestyrelsen opdeler hver pulje i:

  • Enkeltstipendier
  • Lokalkurser

  • Centrale kurser

 

 

Enkeltstipendier

Efter- og videreuddannelse af enkelte medarbejdere eller ledere.

Der ydes ikke tilskud til kurser under 2 dages varighed.

Der bevilges maksimalt 50.000 kr. pr. uddannelse

 

Lokalkurser

Efter- og videreuddannelse af medarbejdere arrangeret af skolen eller flere skoler i samarbejde.

Der ydes ikke tilskud til kurser under 1 dags varighed.

 

Centrale kurser

Efter bestyrelsens beslutning kan der udbydes kurser centralt af uddannelsesfonden.

 

For alle stipendier gælder

 

a) Uddannelsen skal såvel imødekomme den lokale enheds som medarbejderens behov. Det sidste sker enten via TR/ et medarbejdermøde.

 

b) Tilskud ydes til formelt kompetencegivende uddannelser eller uddannelser, der giver reel, almen anerkendt kompetence.

 

c) Der kan ikke ydes tilskud til konferencer og møder.

 

d) Der ydes kun tilskud til nødvendige merudgifter, det betyder fx at:

Der kun ydes tilskud til tabt arbejdsfortjeneste udover de 37 timer årligt, som den enkelte efter overenskomsten har ret til at anvende til efter- videreuddannelse samt videreudvikling. De 37 timer skal være anvendt ved udbetaling af tilskuddet. Bevillingsudvalget kan evt. indhente yderligere oplysninger herom. Der ydes maksimalt refusion ud fra gennemsnitssatser

  • FOAS Sprogcenter 215 kr. pr. time.

  • FOAS Almene 180 kr. pr. time, dog 215 kr. pr. time, hvis hovedparten af lærerens aktivitet er danskuddannelse, ordblinde- eller specialundervisning.

 

Tilskud kan ydes til kursusafgifter/-gebyrer samt internatophold efter de statslige takster.

Transportgodtgørelse ydes maksimalt svarende til billigste offentlige transportmiddel.

 

e) Der skal være ansøgt om mulige andre tilskud fx SVU.

f) Der ydes ikke tilskud til time-/dagpenge under uddannelsen.

 

g) Midlerne fordeles til flest muligt enhedstyper og flest muligt FOAS enheder.

 

h) Der føres bevillingsregnskab, dvs. et bevilget tilskud udgiftsføres straks i bevillingstilskudsregnskabet.

 

i) Tilskuddet udbetales, når regnskab samt dokumentation for de i forvejen overenskomstaftalte 37 timer er fremsendt, i særlige tilfælde kan der udbetales acontobeløb.

 

j) Uforbrugte midler fra puljen til lokal-kurser samt uforbrugte midler fra puljen til centrale kurser overføres til puljen for enkelt stipendiater.

 

Klager over administrative afgørelser og bevillingsudvalgets beslutninger kan indbringes for Fondens bestyrelse. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelse eller beslutning.