Vedtægter

I medfør af § 20, stk. 3, i FOAS almene overenskomst og § 18, stk. 3, i FOAS’s sprogcenteroverenskomst fastsættes hermed vedtægter for FOAS-Udannelsesforbundets centrale uddannelsesfond:

§ 1: navn og hjemsted:

Stk. 1

Fondens navn er FOAS-Uddannelsesforbundets Centrale Uddannelsesfond (Uddannelsesfonden).

Stk. 2

Fonden er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Stk. 3

Fonden er ikke oprettet som en fond efter fondslovgivningerne, men er en uddannelsespulje i medfør af en overenskomst.

§ 2: Formål:

Stk. 1

At yde tilskud til gennemførelse af efter- og videreuddannelse for ansatte inden for FOAS’s dækningsområder.

Stk. 2

Formålet søges bl.a. opfyldt ved:
At yde tilskud til FOAS-enhedernes efter- og videreuddannelse af deres medarbejdere. 
At fremme offentligt finansierede efter- og videreuddannelsestilbud til FOAS-ansatte. 
At udvikle efter- og videreuddannelsestilbud til FOAS-ansatte. 

Stk. 3

Bestyrelsen træffer beslutning om midlernes anvendelse, herunder beslutter retningslinjer for midlernes anvendelse, jf. dog § 3, stk. 6.

§ 3: Bestyrelsen

Stk. 1

Bestyrelsen består af:
 • Formanden for Uddannelsesforbundet
 • Formanden for FOAS
 • 2 medlemmer udpeget af Uddannelsesforbundet
 • 2 medlemmer udpeget af FOAS
Stk. 2

Bestyrelsen ledes af et formandskab bestående af formanden for Uddannelsesforbundet og formanden for FOAS.

Stk. 3

Formandskabet indkalder til bestyrelsesmøder mindst 2 gange årligt og skal indkalde såfremt 3 bestyrelsesmedlemmer begærer det med motiveret dagsorden. Bestyrelsesmødet skal afholdes senest 3 uger efter begæringen er fremsat.

Stk. 4

Bestyrelsen træffer beslutninger med almindelig stemmeflerhed, idet formandskabets stemmer skal være indeholdt i flertallet, jf. dog § 5, stk. 1. og § 3, stk. 6.

Stk. 5

Bestyrelsen sørger for opkrævningen af bidrag til FOAS-Uddannelsesforbundets Centrale Uddannelsesfond i overensstemmelse med reglerne i overenskomsterne til:
 • Pulje A: bidrag i henhold til FOAS almene overenskomst
 • Pulje S: bidrag i henhold til FOAS sprogcenteroverenskomst
Stk. 6

Midler fra Pulje A skal anvendes til uddannelse af medarbejdere inden for FOAS almene overenskomst, og midler fra Pulje S skal anvendes til uddannelse af medarbejdere inden for FOAS sprogcenteroverenskomst, dog kan bestyrelsen i enighed beslutte udvikling af uddannelser på tværs af overenskomsterne.

Stk. 7

For bestyrelsen gælder Forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

Stk. 8

Udgifter ved bestyrelsesarbejdet udredes af organisationerne selv, og der kan ikke udbetales honorarer til bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 9

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 4: Økonomi

Stk. 1

Regnskabsåret følger kalenderåret

Stk. 2

Årsregnskabet revideres af statsautoriseret eller registreret revisor

§ 5: Vedtægter

Stk. 1

Vedtægter kan ændres af bestyrelsen, såfremt samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for ændringerne.

§ 6: Opløsning

Stk. 1.

FOAS-Uddannelsesforbundets Centrale Uddannelsesfond kan kun opløses efter beslutning i enighed af LC og FOAS i forbindelse med overenskomstforhandlinger.

Stk. 2

Beslutning om anvendelse af evt. overskydende midler træffes af FOAS og LC i enighed. Hovedprincipper for bevillinger Bestyrelsen opdeler hver pulje i:
 1. pulje til enkeltstipendier
 2. pulje til lokalkurser
 3. pulje til centrale kurser

Pulje 1: Enkeltstipendier

Puljen opdeles i halvårsportioner.

Bevilling af tilskud besluttes af et administrativt bevillingsudvalg for hver hovedpulje (henholdsvis FOAS almene og FOAS sprogcenteroverenskomst) bestående af 1 fra FOAS og 1 fra Uddannelsesforbundet efter følgende hovedprincipper:

a) Uddannelsen skal såvel imødekomme den lokale enheds som medarbejderens behov. Det sidste sker enten via TR/ et medarbejdermøde.

b) Tilskud ydes til formelt kompetencegivende uddannelser eller uddannelser, der giver reel, almen anerkendt kompetence.

Bestyrelsen udarbejder løbende en positivliste og en negativliste efter indstilling fra de administrative bevillingsudvalg.

c) Der kan ikke ydes tilskud til følgende:
 • Konferencer, møder
 • Kurser af under 2 dages varighed
d) Der ydes kun tilskud til nødvendige merudgifter, det betyder fx at:
 • Der kun ydes tilskud til tabt arbejdsfortjeneste udover de 37 timer årligt, som den enkelte efter overenskomsten har ret til at anvende til efter- videreuddannelse samt videreudvikling.
 • De 37 timer skal være anvendt ved udbetaling af tilskuddet. Bevillingsudvalget kan evt. indhente yderligere oplysninger herom. Tilskuddet kan maximalt udgøre 85 % af den pågældende medarbejders skalatrinsløn
 • Tilskud kan ydes til kursusafgifter/-gebyrer samt internatophold efter de for staten gældende takster
 • Transportgodtgørelse ydes kun svarende til billigste offentlige transportmiddel
Desuden gælder:
 • Der skal være ansøgt om mulige andre tilskud fx SVU
 • Der ydes ikke tilskud til time-/dagpenge under uddannelsen
 • De administrative bevillingsudvalg kan kun bevilge enkeltstipendiater op til 50.000 kr. pr. uddannelse
e) Ved ansøgningsfristens udløb bevilges midlerne til flest muligt enhedstyper og flest muligt FOAS enheder.

f) Der føres bevillingsregnskab, dvs. et bevilget tilskud udgiftsføres straks i bevillingstilskudsregnskabet.

g) Tilskuddet udbetales, når regnskab samt dokumentation for de i forvejen overenskomstaftalte 37 timer er fremsendt, i særlige tilfælde kan der udbetales acontobeløb.

Klager over administrative afgørelser kan indbringes for fondens bestyrelse.

Pulje 2: Lokal-kurser

Puljen opdeles i halvårsportioner

Puljen kan – efter ansøgning – anvendes til efter- og videreuddannelse af medarbejdere arrangeret af skolen eller flere skoler i samarbejde.

Bevilling af tilskud besluttes af et administrativt bevillingsudvalg for hver hovedpulje (henholdsvis FOAS almene og FOAS sprogcenteroverenskomst) af 1 fra FOAS og 1 fra Uddannelsesforbundet efter følgende hovedprincipper:

a) Uddannelsen skal såvel imødekomme enhedens som medarbejderens behov. Det sidste sker enten via TR/ et medarbejdermøde.

b) Tilskud ydes til formelt kompetencegivende uddannelser eller uddannelser, der giver reel, almen anerkendt kompetence.

c) Der kan ikke ydes tilskud til følgende:
 • Konferencer, møder
 • Kurser af under 1 dages varighed
d) Der ydes kun tilskud til nødvendige merudgifter, det betyder fx at:
 • Der kun ydes tilskud til tabt arbejdsfortjeneste udover de 37 timer, som den enkelte årligt har ret til at anvende til efter- videreuddannelse samt videreudvikling. De 37 timer skal være anvendt ved udbetaling af tilskuddet. Bevillingsudvalget kan evt. indhente yderligere oplysninger herom.
 • Tilskuddet kan maximalt udgøre 85 % af de pågældende medarbejderes skalatrinsløn
 • Tilskud kan ydes til kursusafgifter/-gebyrer samt internatophold efter de for staten gældende takster
 • Transportgodtgørelse ydes kun svarende til billigste offentlige transportmiddel
Desuden gælder:
 • Der skal være ansøgt om mulige andre tilskud fx SVU
 • Der ydes ikke tilskud til time-/dagpenge under uddannelsen
e) Der føres bevillingsregnskab, dvs. et bevilget tilskud udgiftsføres straks i bevillingstilskudsregnskabet.

f) Tilskuddet udbetales, når regnskab samt dokumentation for de i forvejen overenskomstaftalte 37 timer er fremsendt, i særlige tilfælde kan der udbetales acontobeløb.

g) Evt. uforbrugte midler fra puljen overføres til Pulje 1/enkeltstående stipendiater.

Klager over bevillingsudvalgets afgørelser kan indbringes for Fonde