Forretningsorden

Vedtaget på bestyrelsesmødet 17. juni 2010

1. Bestyrelsen består ifølge fondens vedtægter af: Formanden for Uddannelsesforbundet, formanden for FOAS, 2 medlemmer udpeget af Uddannelsesforbundet og 2 medlemmer udpeget af FOAS

2. Bestyrelsen og bestyrelsesmøderne ledes af et formandskab bestående af formanden for Uddannelsesforbundet og formanden for FOAS.

3. Formandskabet indkalder til bestyrelsesmøder mindst 2 gange årligt og skal indkalde såfremt 3 bestyrelsesmedlemmer begærer det med motiveret dagsorden. Bestyrelsesmødet skal afholdes senest 3 uger efter begæringen er fremsat. Dagsorden for bestyrelsesmøder indeholder altid følgende punkter:
  • Forslag til dagsorden
  • Referat fra sidste møde
  • Referatet skal udsendes til bestyrelsen senest 1 uge efter afholdelse af bestyrelsesmødet. Indsigelser skal indsendes indenfor en frist på 1 uge efter modtagelse. Er der ikke indkommet indsigelser, er referatet godkendt. Er der indkommet indsigelser, forelægges disse for bestyrelsen til afgørelse pr. mail snarest efter modtagelsen, dog hvis nødvendigt på det følgende bestyrelsesmøde.
  • Redegørelse for ansøgninger, tilsagn om bevillinger m.v.
  • Økonomi og regnskab
  • Bestyrelsesinitiativer: fx særlige indsatsområder m.v.
Der fastlægges en mødeplan for bestyrelsesmøderne, så møderne altid ligger fast et år fremover og er placeret hensigtsmæssigt ift. arbejdet i de administrative bevillingsudvalg i fonden, regnskabsaflæggelse m.v. I praksis varetages de administrative opgaver for bestyrelsen af Uddannelsesforbundets sekretariat.

4. Bestyrelsen træffer beslutninger med almindelig stemmeflerhed, idet formandskabets stemmer skal være indeholdt i flertallet, jf. dog vedtægternes § 5, stk. 1. og § 3, stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mødet afholdes efter den fastlagte mødeplan.

5. Bestyrelsen sørger for opkrævningen af bidrag til FOAS-Uddannelsesforbundets Centrale Uddannelsesfond i overensstemmelse med reglerne i overenskomsterne til:
  • Pulje A: bidrag i henhold til FOAS almene overenskomst
  • Pulje S: bidrag i henhold til FOAS sprogcenteroverenskomst
Midler fra Pulje A skal anvendes til uddannelse af medarbejdere inden for FOAS almene overenskomst, og midler fra Pulje S skal anvendes til uddannelse af medarbejdere inden for FOAS sprogcenteroverenskomst, dog kan bestyrelsen i enighed beslutte udvikling af uddannelser på tværs af overenskomsterne.

6. For bestyrelsen gælder Forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt. 

7. Udgifter ved bestyrelsesarbejdet udredes af organisationerne selv, og der kan ikke udbetales honorarer til bestyrelsesmedlemmer.

8. Uddannelsesforbundet er sekretariat for Uddannelsesfonden. Administrationsomkostninger i forbindelse hermed fastlægges og godkendes af bestyrelsen.