Vejledning

Frist for ansøgning er 1. maj og 1. oktober hvert år.

Der kan søges til medarbejderes og lederes uddannelse i form af:
 • Enkeltstipendier: Efter- og videreuddannelse af enkelte medarbejdere/ledere
 • Lokale kurser: Efter- og videreuddannelse af grupper af medarbejdere/ledere arrangeret af skolen eller flere skoler i samarbejde.

Ansøgningen vedhæftes bilag i selvstændig pdf-fil:

 • Kursusbeskrivelse: Uddannelsens indhold, tidsmæssige omfang og pris. Ved fx diplomudd. vedlægges kun det aktuelle modul som ansøgningen vedrører.
 • 37 timer: Opgørelse af anvendelsen af de 37 overenskomstaftalte efter-/videreuddannelsestimer kan vedhæftes ansøgningen, alternativt fremsendes bilaget sammen med regnskabet, når uddannelsen er fuldført.
Derudover kan et budgetbilag vedhæftes efter behov. Bilaget vedhæftes som selvstændig pdf-fil:
 • Budget: Redegørelse for de enkelte budgetposter.

Hvad kan man få tilskud til? 

 • Uddannelsen skal imødekomme såvel skolens som medarbejderens behov for uddannelse. Afstemning heraf sker via TR/ et medarbejdermøde.
 • Formelt kompetencegivende uddannelser eller uddannelser, der giver reel alment anerkendt kompetence. 
 • Korte kurser, der kvalificerer medarbejdere til at løfte kerneopgaverne og/eller udvikle nye forretningsområder. For enkeltstipendiater dog minimum af to dages varighed og for lokalkurser minimum af en dags varighed.
 • Længerevarende ikke kompetencegivende uddannelse.
 • Uddannelser/kurser i samarbejde med andre FOAS-enheder
 • Igangværende eller afsluttet uddannelse, dog skal der senest søges ved førstkommende ansøgningsrunde efter at uddannelsen er påbegyndt.
 • Uddannelse som er blevet afslået ved tidligere ansøgning begrundet i manglende midler eller mangelfuld dokumentation, kan genfremsendes til næstkommende ansøgningsfrist. Herefter kan der ikke søges til samme uddannelse igen.

Tilskuddet opgøres i:

 • Undervisning: Kursusafgifter/-gebyrer, udgifter til undervisere.
 • Overnatning: Ophold i forbindelse med undervisning.
 • Transport: Maksimalt svarende til billigste offentlige transportmiddel. 
 • Tabt arbejdsfortjeneste: Betingelsen for ydelse er dokumentation for anvendelse af de årlige 37 timer, som den enkelte efter bestemmelsen i overenskomsten har ret til.

Der ydes refusion ud fra følgende gennemsnitssatser: 

 • FOAS Sprogcenter 215 kr. pr. time.
 • FOAS Almene 180 kr. pr. time, dog 215 kr. pr. time hvis hovedparten af lærerens aktivitet er danskuddannelse, ordblinde- eller specialundervisning.

Hvad kan man ikke få tilskud til?

 • Konferencer og møder
 • Time-/dagpenge under uddannelsen
 • Udgifter som dækkes af andre tilskud fx SVU
 • Enkeltstipendiater under 2 dages varighed
 • Lokalkurser under 1 dags varighed
 • Uddannelse til lærer i dansk som andetsprog

Bevillingsudvalget kan indhente yderligere oplysninger vedr. den generelle uddannelsesaktivitet hos ansøgerne. 

Betaling til fonden

Vær opmærksom på at betaling til fonden skal være sket rettidigt. Ved for sen indbetaling vil der ikke kunne bevilges tilskud i maj runden. Tilskud kan evt. bevilges i oktober runden.

Tilsagn og udbetaling

Tilsagnsskemaet skal anvendes til regnskabsindsendelse og regnskabet skal indsendes inden den frist som fremgår af tilsagnet. 

Tilskuddet udbetales, når uddannelsen er gennemført og regnskab er fremsendt. I særlige tilfælde kan der udbetales acontobeløb.

Klager

Klager over afgørelser kan indbringes for Uddannelsesfondens bestyrelse.

Klager sendes til:

FOAS Uddannelsesfond, Uddannelsesforbundet, Nørre Farimagsgade 15, 1354 København K
uddannelsesfonden@uddannelsesforbundet.dk
. Skriv klage og ansøgningens reference i emnelinjen.